Regelement

Lidmaatschap

Artikel 1
De aanmelding van het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door opgave van naam, voornamen, geboortedatum, postcode, adres en woonplaats aan het bestuur, onder gelijktijdige betaling van het entreegeld, en contributie.


Artikel 2
Toetreding tot de vereniging kan ten allen tijde geschieden. Zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.


Artikel 3
Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie en het entreegeld zijn voldaan, het bewijs van lidmaatschap en de vergunning, als bedoeld in de Visserijwet. Tevens wordt hem een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk regelement en voor zover aanwezig, tekeningen van de gepachte viswateren ter beschikking gesteld.


Artikel 4
Leden die volgens art. 11 van de statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd en die zich binnen de periode van 1 jaar zich wederom als lid aanmelden, zijn niet opnieuw entreegeld verschuldigd.


Artikel 5
Jeugdleden hebben de leeftijd t/m 15 jaar. Personen die op 1 januari de leeftijd van 16 jaar bereiken worden beschouwd als seniorlid. Vanaf dat moment mogen zij de jaarvergadering bijwonen en hebben zij stemrecht.
Leden hebben een leeftijd vanaf 16 jaar.
65plussers zijn leden welke op 1 januari de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.


Artikel 6
a) Het hengelrecht wordt aan jeugdleden slechts toegestaan onder toezicht van een toezichthouder of lid dat bij aanmelding verklaart, tijdens het vissen voortdurend toezicht op het jeugdlid te zullen houden en tevens aansprakelijk te zijn voor het gedrag van en het naleven door het jeugdlid van de door de vereniging en de wet gestelde bepalingen.
b) Op grond van dwingende bepalingen kan het hengelrecht voor jeugdleden worden beperkt.


Artikel 7
Leden die krachtens artikel 11c, 1ste en 2de van de Statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden ge¬schorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene vergadering.


Artikel 8
Bij heraansluiting van een geroyeerde volgens artikel 11c 1ste en 2de van de statuten bij de vereniging, moet de eventuele achterstallige contributie eerst worden voldaan, terwijl wederom administratiekosten verschuldigd zijn.


Artikel 9
Voor geschorste en geroyeerde leden, vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op, en of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering, waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.


Artikel 10
Bestuursleden kunnen op voorstel van het bestuur of leden, door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen alg. vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verant¬woorden.

Bestuur


Artikel 11
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten hoogste 6 andere bestuursleden, zoals omschreven staat in art. 12 van de statuten. De functies van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld.


Artikel 12
De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:
a) De eerste voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij zorgt voor de naleving van de Statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de notulen der bestuurs- en alg. vergade¬ringen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van commissies.
b) De tweede voorzitter treedt bij ontstentenis van de eerste voorzitter als diens plaatsvervanger op. Mocht ook hij verhinderd zijn, dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzit¬ter waarneemt.
c) De eerste secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis met de daarin ontstane veranderingen. Hij onderte¬kent mede de "bewijzen van lidmaatschap". In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar.
d) De tweede secretaris houdt notulen bij van de vergaderingen en ondertekend deze na goedkeuring. Hij zorgt voor het aanwezig zijn der presentielijst op de vergaderingen.
e) De eerste penningmeester houdt nauwkeurig aantekeningen bij van alle ontvangsten en uitgaven. Hij ondertekent tevens de "bewijzen van lidmaatschap".
f) De tweede penningmeester is de eerste penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt deze bij ontstentenis.
g) De commissarissen assisteren de reeds genoemde functionarissen.


Artikel 13
a) Indien een bestuurslid langer dan 6 maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Als deze verhindering het gevolg is van een ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.
b) Bij tussentijdse vacatures kan het bestuur ter assistentie in een bestuursfunctie, tot de eerstvolgende alg. vergadering een lid aanwijzen.


Artikel 14
a) De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van 3 jaren. Telkenja¬re treedt op de vergadering 1/3 der zittende leden af volgens een op te maken rooster. De aftredende zij terstond herkiesbaar.
Het rooster zal zodanig worden opgesteld dat de eerste voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester niet gelijktijdig aftredend zullen zijn. Bij tussentijdse vacatures wordt hierin voorzien door de eerstvolgende alg. vergadering.


Artikel 15
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij afgetreden of volgens art. 11 der statuten geschorste bestuursleden, moeten binnen 14 dagen na schorsing of aftreding plaats hebben.


Artikel 16
De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededeling aan en verantwoording tegenover de leden in de Alg. Vergadering.


Artikel 17
Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.

Geldmiddelen


Artikel 18
De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.


Artikel 19
De penningmeester is verplicht zodra zijn kasmiddelen meer dan € 100,- bedragen, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bank- of giroinstelling. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging. Voor het terug- of opnemen van gedeponeerde of belegde gelden, een bedrag van € 250,= te boven gaande, worden de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist. Alle kwitanties en nota's moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.


Artikel 20
Het bedrag der contributie en administratiekosten wordt jaarlijks in een Alg. Vergadering vastgesteld.

Artikel 21
Betaling der contributie voor het lopende verenigingsjaar moet uiterlijk op de laatste dag van de maand juni van dat jaar hebben plaatsgevonden.


Artikel 22
Schenkingen kunnen door het bestuur worden aanvaard.

Artikel 23
Terugbetaling van gestorte contributiegelden en entreegelden vindt nimmer plaats.

Financiële controle

Artikel 24
De controle over de financiën en over de administratie daarvan, berust bij de kascommissie. De controle kan halfjaarlijks worden uitgeoefend, doch tenminste éénmaal per jaar.


Artikel 25
De kascommissie bestaat uit 2 meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascommissie worden op de jaarvergade¬ring gekozen voor een tijd van 2 jaar. Jaarlijks treedt 1/2 deel van de commissie af. De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien door de Alg. Vergadering.


Artikel 26
De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmees¬ter. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft. Bij accoordbevinding worden deze door de commissie voor accoord getekend. De kascommissie brengt haar verslag over de controle schriftelijk uit aan het bestuur. Dit verslag moet ter kennis van de leden worden gebracht.


Artikel 27
De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzonderingen van mededelin¬gen aan en verantwoording tegenover de leden in de Alg. Vergadering.

Vergaderingen

 
Artikel 28
Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven Alg. Vergadering is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden, met inachtneming van het gestelde in de Statuten.


Artikel 29
Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda der Alg. Vergadering te brengen. Deze voorstellen moeten echter ten minste drie dagen voor de datum van de Alg. Vergadering, schriftelijk bij het bestuur ingediend zijn

.
Artikel 30
Oproepingen voor een Alg. Vergadering worden ten minste drie dagen voor de vergadering verzonden. Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten.

Artikel 31
De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.

Artikel 32
Het bestuur vergadert zo dikwijls als noodzakelijk blijkt. Oproepingen voor de bestuursvergaderingen moeten tenminste 3 x 24 uur van tevoren in het bezit van de bestuursleden zijn.


Artikel 33
3 Bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.


Artikel 34
Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoor¬digheid van tenminste drie leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid der vergadering moest uitgesteld worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeen geroepen.


Artikel 35
In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door tenminste 2 leden van het bestuur een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan.


Stemmen

Artikel 36
Voor verkiezingen kunnen, door ieder lid en/of het bestuur kandidaten worden gesteld. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging verstrekte stembriefjes. Met toestemming van de vergadering kan over personen ook mondeling gestemd worden. Over zaken wordt mondeling gestemd.

SLOTBEPALINGEN


Artikel 37
De leden zijn verplicht hun Bewijs van Lidmaatschap aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te vertonen. Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het Bewijs van Lidmaatschap en de vergunning(en) worden ingehouden. Het bestuur bepaalt, of en wanneer het Bewijs van Lidmaatschap en de vergunning(en) aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.


Artikel 38
Het bestuur kan reductie geven op entreegeld en contributie. Zij is hiervoor alleen verantwoording schuldig aan de kascommissie.


Artikel 39
De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer jeugdleden, leden of bestuursleden overkomen, of schade aan eigendommen van jeugdleden, leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.


Artikel 40
In gevallen waarin dit Huishoudelijk Regelement niet voorziet beslist het bestuur, behoudens haar verantwoordelijkheid aan de Algemene Vergadering.